Møysalen sett fra Vestpollen. Foto: Brit Grønmyr

Om nasjonalparken

Norges nest minste nasjonalpark er et unikt utsnitt av vår kystalpine natur med spennvidde fra dype, frodige fjorder til det høyeste fjellet i Vesterålen, Møysalen, som et naturlig midtpunkt.

Opplev Møysalen

Siden Møysalen er et relativt lite verneområde er det lett å få oversikt over mulighetene til å komme seg inn i naturen her.

Oppstigningen mot Memuruskardet. Foto: Brit Grønmyr

Skarvrype over Øvre Møysalvatnet. Foto: Brit Grønmyr

Vegetasjon og dyreliv

Om man er ute på vandring eller i båt i fjordene i verneområdene en sen ettermiddag eller tidlig morgen er det gode sjanser for å få sett beitende elg i de grønneste glennene i liene.

Geologi

Visste du at toppen av Møysalen en gang var en del av en flat slette som knapt lå over havnivå? At området en gang lå ved Ekvator?

Høgfjellet mellom Ingelsfjorden og Lonkanfjorden. Foto: Brit Grønmyr

Husjordøya der E10 krysser Øksfjorden. Foto: Lødingen historielag

Historie – de som var her før oss

Det er funnet spor i marka etter den første Vesterålingen fra yngre steinalder, da jordbruket begynte å få fotfeste.

Reindrift

Hele nasjonalparken ligger i Iinnasuolu/Kanstadfjord/Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt.

Reinskalv i Austpollen. Foto: Arild Bondestad

Forkledalen før nedstigningen mot Storvantet og E10. Foto: Brit Grønmyr

Forvaltning og oppsyn

Møysalen nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for Møysalen nasjonalpark og Møysalen landskapsvernområde.

Styret er oppnevnt av staten, men består av medlemmer foreslått av de berørte kommunene, fylkeskommunen og Sametinget.