Om nasjonalparkstyrets oppgaver

Nasjonalparkstyret gjennomfører årlig tiltak som skjøtsel, informasjon og tilrettelegging. Nasjonalparkstyret har et sekretariat som består av nasjonalparkforvalter som har kontor på Kulturfabrikken på Sortland.

Rammene for hvordan området skal forvaltes finner vi i verneforskriften. I tillegg er det laget en forvaltningsplan som gir retningslinjer for hvordan verneforskrifta skal tolkes, og som utdyper hva som menes med bestemmelsene i verneforskriften.

Det er verneformålet og verneforskriften som er styrende for hva som kan tillates av aktiviteter og tiltak i området, og det er i skjæringspunktet mellom bruk og vern området skal forvaltes.

Befaring i Forkledalen. Foto: Brit Grønmyr

Statens Naturoppsyn fester en fortøyningsbolt på Tjuvhallarneset i Vestpollen. Foto: Brit Grønmyr

Oppsynet

Tilsynet av verneområdet utføres av Statens Naturoppsyn. Oppsynet utfører oppdrag på bestilling fra nasjonalparkstyret og generelle oppsynsoppgaver som oppfølging av verneforskriftene.

Naturoppsynet har som oppgave å drive tilsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Naturoppsynet gjennomfører også skjøtsels-, registrerings-, og tilretteleggingsoppgaver og jobber også med informasjon og naturveiledning.