Reindrift i området og reinens vaner

Iinnasuolu/Kanstadfjord/Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt omfatter hele den vestre delen av Hinnøya. Reinen flyttes og trekker mellom ulike områder ut fra blant annet beitetilgang, som igjen bestemmes mye av årstidene. Møysalen nasjonalpark har svært varierende terreng, noe som betyr at det er beite for alle årstider.

Det finnes i dag ikke moderne installasjoner som merke- og skillegjerder i nasjonalparken. Eldre, samiske kulturminner er det flere av, men her må man ofte ha et trent øye for å få se det som er av tegn på bakken. Gammeplasser, teltringer med àrran, reingjerder til ulike formål og forskjellige hustufter er eksempler på hva som er påvist og lagt inn i kulturminnesok.no (åpnes i ny fane).

Reinkalv i Austpollen. Foto: Arild Bondestad

Foto: Carl Nordberg

Reinen går på utmarksbeite året rundt og spiser det beste som naturen har å by på i de ulike årstidene. På våren og sommeren utnytter reinen det friske grønnbeitet som gror etter hvert som snøen forsvinner langs fjellsidene. På sommeren beveger reinen seg til høgfjellet for å komme unna insekter og få beitero. Seinsommer og høst trekker reinen ned til lavereliggende fjellområder og dalsøkk. Reinen spiser blant annet urter, gress og starr som har vokst gjennom sommeren, i tillegg til høstens sopper. Reinen har stor forkjærlighet for lav, noe den er alene om i den nordiske faunaen. Lav er både lettfordøyelig og energirikt. Reinlav, pigglav, islandslav og gulskinn som vokser på bakken er viktigst, men lav som vokser på gammel gran og bjørk er også viktig, spesielt ved vanskelige vinterbeiteforhold.

Når du møter rein

  • Å oppleve en reinflokk på nært hold er en flott opplevelse:
  • Hold hunden i bånd. Rein kan oppfatte en løpende hund som et truende rovdyr på jakt. I perioden 1. april – 20. august er det båndtvang. Også utenfor båndtvangstida har du plikt til å ha hunden under kontroll. Løstspringende hunder kan skade vilt så vel som sau og rein på beite.
  • Ta en omveg når du ser beitende rein.
  • Sett deg på huk og vent til reinen har passert hvis det kommer en reinflokk mot deg.
  • På våren er reinen ekstra sårbar og simlene kalver. Da må vi vise ekstra hensyn: Stopp og vent, snu og ta en annen veg hvis nødvendig!

Reinen er ikke alltid like lett å få øye på. Foto: Brit Grønmyr